Parthenon

Parthenon
Gate to Greece > Athens > Places to Visit > Akropolis > Parthenon > Views of Parthenon > Parthenon 6

Entabulature of the north side, east end.


Copyright Notice